FW-Techniek
foto kop FW-Techniek
FW-Techniek
Al bijna 12,5 jaar Uw Partner in Veiligheid
 HOME |  contact |  NEN1010 |  NEN3140 |  tuinbouw |  NEN60204 |  CE |  machineveiligheid |  thermografie |  VACATURES |


Achtergrondinformatie over periodieke keuringen en inspecties.

Inspecteren volgens NEN3140
Een van de meest voorkomende brandoorzaken is een defect in de elektrische installatie. De elektrische installatie wordt volgens de Nederlandse Norm NEN1010 geïnstalleerd maar kan na verloop van tijd door aanpassingen ten gevolge van veranderende productieprocessen en/of bijplaatsen van machines gaan afwijken van deze norm. Tevens komt het regelmatig voor dat nieuwe installaties gebreken vertonen. Het is noodzakelijk dat de elektrische installatie (zowel oude als nieuwe installaties) regelmatig gekeurd worden.

Uit onderzoek door Interpolis is gebleken dat circa 29% van de gevonden fouten een gevolg is van foutieve aanleg en ontwerp, 60% van de fouten een gevolg is van verkeerd uitgevoerd en niet uitgevoerd onderhoud en 11% is een gevolg van gebruik (slijtage) van de installatie.
Dit is zorgelijk, want het overgrote deel van de installaties wordt aangelegd en onderhouden door een elektrotechnisch installateur. Wij pleiten ervoor om inspecties door een onafhankelijk inspectiebedrijf te laten uitvoeren en zeker niet door de eigen installateur.

De keuringsnorm voor de elektrische (laagspannings)installatie is de Europese norm NEN-EN-50110-1, aangevuld met de Nederlandse norm NEN 3140. Naast een visuele inspectie zullen metingen aan de installatie plaatsvinden waarbij o.a. gelet wordt op onderbrekingen van aardleidingen, isolatieweerstanden, aanspreekstroom en -tijd van aardlekbeveiliging e.d. Naast het feit dat een elektrische installatie brandveilig dient te zijn, wordt de norm NEN3140 ook erkend in de Arbo-wet. Als de installatie wordt onderhouden volgens de NEN3140 bestaat er het vermoeden van overeenkomst, dat als voldoende wordt geacht om een veilige werkplek te bieden aan werknemers, waarmee aan de zorgplicht is voldaan.
Om te voorkomen dat een installateur zijn eigen werk gaat controleren, denken wij dat het verstandig is om deze keuringen door een onafhankelijk inspectiebureau te laten uitvoeren.

De inspectiefrequentie van de elektrische installatie is afhankelijk van een aantal factoren (personen die de installatie gebruiken, kwaliteit van de installatie, omgeving van de installatie, mate van toezicht, letselschade en ervaringen m.b.t. (bijna) ongevallen). Met behulp van deze factoren wordt d.m.v. een puntensysteem de inspectiefrequentie vastgesteld. De berekeningsmethode staat omschreven in de norm.

Aanvullend op deze norm is het mogelijk de elektrische installatie te laten controleren door middel van thermografische inspectie. Hierbij zal een gespecialiseerd bedrijf thermografische foto's ("warmtefoto's") maken van verschillende onderdelen van de elektrische installatie. Op eenvoudige wijze komen daarbij de (ontoelaatbare) warmtebronnen binnen de elektrische installatie aan het licht. Deze methode is relatief goedkoop en dient, in tegenstelling tot keuringen volgens NEN3140, uitgevoerd worden tijdens de belasting van de elektrische installatie.

In veel gevallen worden de kosten die keuringen met zich meebrengen, terugverdiend door verminderde stilstand van machines. Tevens kan bij ontdekte gebreken in een nieuwe installatie aanspraak gemaakt worden op garantie.

Inspectie conform NEN-EN50110-1 NEN3140 of NEN1010?
Inspecties conform NEN-EN50110-1 en NEN3140, gecombineerd in de Nederlandse bundel SPE 3140, zijn de norm om de installaties veilig en betrouwbaar te houden. Uitval door onverwachte storingen worden hierdoor tot een minimum beperkt. (Onderhoud)

Uitgangspunt van de inspectie is altijd dat veiligheid en betrouwbaarheid moeten worden gewaarborgd.
Het is niet alleen een kostenpost, het brengt ook iets op, namelijk:
  • beschikbaarheid van de installatie

  • continuïteit van de bedrijfsprocessen

fwt (14K)
FW-Techniek begeleidt u van inspectie, via advies en begeleiding naar een goedgekeurde, veilige en bedrijfszekere installatie.
Ook de Arbo-wet stelt eisen aan de werkgever. Hij moet zorgen voor een veilige werkplek.
Hoe kan de werkgever deze veiligheid waarborgen, anders dan aan de normen te voldoen?
Welke normen? In ieder geval moet de elektrische installatie minimaal aan de veiligheidseisen moeten voldoen die ten tijde van aanleg van kracht waren.
Dit de controle hierop staat beschreven ind de NEN3140 (SPE3140).

fwt (14K)
FW-Techniek maakt samen met u de risico-analyse en stelt het inspectieplan op.
Hoe vaak moeten de bestaande installaties worden geinspecteerd?
Bestaande installaties dienen tot nu toe te worden geïnspecteerd volgens een in de NEN3140 aangegeven waardesysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de gebruiker(s), de omgeving en de aard van de installatie.
Deze beoordeling komt aan bod tijdens de risico-analyse die voorafgaat aan een inspectieplan en is gebaseerd op de NEN-EN 50110-1.
Daarbij wordt in kaart gebracht wie de installatieverantwoordelijke is en ook de andere in de norm genoemde personen worden vastgelegd en eventueel aangewezen.
Veel voorkomende gebreken die gevonden worden tijdens inspecties zijn hierna weergegeven.


Leidingen en bedrading
Schakel- en verdeelinrichtingen
Schakel- en scheidingsmogelijkheden
Beveiligingsmiddelen
Veiligheidsaarding
Toestellen
Overige gebreken


wetgeving
arbeidsomstandighedenbesluit
laagspanningsrichtlijn (LVD)
machinerichtlijn 2006
arbeidsmiddelenrichtlijn
EMC-richtlijn
drukvaten van eenvoudige vorm
drukapparatuur
download ZIP bestand
contact en social media
contact

Bekijk ons profiel op LinkedIn
lidmaatschappen
Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

Wij nemen deel aan de normontwikkeling en zijn lid van de normcommissie NEN44, voor o.a. de NEN-EN-IEC 60204-1

FW-Techniek is lid van iKeur
gegevens
Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek
Bezoekadres:
Elektraweg 5
3144 CB Maassluis
Postadres:
Postbus 199
3140 AD Maassluis

T: 010 - 592 44 78
E: info@fwtechniek.nl
© 2005-2017 FW-Techniek

FW-Techniek 12,5 jaar

Meet-en Inspectiebedrijf FW-Techniek bestaat 1 juli 2017 al weer 12,5 jaar!

FW-Techniek staat voor aantoonbare kwaliteit

ISO 9001
VCA*
SCIOS scope 8


Inspectie Assimilatiebelichting

De methode voor de Inspectie van de assimilatiebelichting is aangepast aan de huidige installaties. Deze zijn groter en zijn vaak voorzien van meerdere transformatorstations. Ook zijn de kortsluitvermogens veel groter door het toepassen van eigen netten met grote WKK-installaties. Daarmee zijn de gevaren voor vlambogen sterk toegenomen en zal er zeer zorgvuldig moeten worden gewerkt om ernstige ongelukken te voorkomen.

Brand door zonnepanelen (PV-installatie)

Brand door een fout in de installatie van uw zonnepanelen kan worden voorkomen door een deskundige inspectie.
Hierbij worden de aansluitingen van de panelen onderling en de op de converter visueel en thermografisch gecontroleerd. Ook wordt de kortsluitstroom van de panelen gemeten en kan het rendement worden berekend. Een defect paneel kan de opbrengst van hele installatie drastisch reduceren!

Nieuwe NEN-EN-IEC 60204-1 bijna definitief

De nieuwe norm voor elektrische uitrusting van machines is bijna klaar om te worden vertaald in het Nederlands. Er zijn o.a. wijzigingen in de wijze van potentiaalvereffening en het gebruik van aardlekschakelaars.

Is ontbreken CE-markering onveilig?

Als je machines of producten verkoopt zonder CE-markering, zijn deze dan onveilig? Dat wil je toch niet als bedrijf! Maar je pleegt wel een economisch delict, hoe ga je daar mee om?